top of page
org_997142083ddca93d_1598895868000_edite

BUURTCOMITÉ BKW

Momenteel is er al veel verkeer, veel vervuiling, zijn er te veel snelheidsduivels en is er veel schade aan onze huizen en het woongenot. De gemeentelijke plannen zullen dit nog verergeren. Teken nu de petitie om ervoor te zorgen dat de Blauwkapelseweg niet belast wordt met een flinke toename in overlast op een ondoordachte wijze. Samen staan wij voor

Blauwkapelseweg mooi en veilig

* Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt en bewaard voor het doeleinde van de petitie, en voor updates betreft vorderingen. Bij het tekenen gaat u hiermee automatisch akkoord.

Bedankt voor het tekenen! Nu nog je ondertekening bevestigen via het emailbericht dat je ontvangt. (Mocht je geen email ontvangen hebben, kijk dan even in je spambox.)

ELKE DAG OP DE BLAUWKAPELSEWEG

(NB. Dit is een gemiddelde genomen uit data van officiële tellingen uit 2012 en 2019 op de Blauwkapelseweg. Echte situaties kunnen naar boven of beneden afwijken.)

WIE ZIJN WIJ

Ons doel

Bij Buurtcomité BKW weten wij dat er soms alleen wat aandacht nodig is om de wereld een positieve draai te geven. Sinds onze oprichting zijn we vastbesloten om samen met andere belanghebbenden, zoals de Gemeente Utrecht, het Wijkplatform Noord Oost, andere buurtcomités (zoals Buurtplatform WVS dat de belangen behartigt aan de Wittevrouwensingel), ondernemers en bewoners samen te werken en zo een impact te maken op de Blauwkapelseweg (afgekort BKW) in Utrecht. Door onze gezamenlijke inspanning kunnen we een mooier, schoner en veiligere omgeving creëren.

Home: Who We Are
Home: What We Do

"A goal without a plan is just a wish"

ONZE VISIE

Ook wij begrijpen de nood van de gemeente Utrecht om centrum Utrecht bereikbaar te houden. De Blauwkapelseweg is nu eenmaal aangewezen tot inprikpunt. Echter zijn wij van mening dat wanneer de gemeente de druk met bijbehorende effecten zodanig verhoogd, er ook alles gedaan zou moeten worden om de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom presenteren wij ook graag onze uitgewerkte visie. Buurtcomité BKW bestaat niet uit neezeggers, maar juist uit actieve meedenkers.

Op dit moment heeft de Blauwkapelseweg niet alleen last van veel verkeer, en dit zal alleen nog maar toenemen, maar ook van te hard rijden. Hierdoor nemen vervuiling en gevaar exponentieel toe. Het is een brede weg dat voor veel snelheidsduivels aanlokkelijk is om het gaspedaal harder in te trappen. Door de weg op te splitsen wordt de groene zone verkleind en komen er dubbel zoveel gele en rode zones bij. Hierdoor zal de automobilist de behoefte hebben om minder hard te rijden, omdat het 'veilige gebied' veel kleiner is.

Huidige situatie: Brede groene zone, voor het gevoel aantrekkelijk om hard te rijden.

Mogelijke situatie: Opgesplitste groene zone, voor het gevoel aantrekkelijk om rustig te rijden.

De weg is op dit moment op een vreemde wijze ingedeeld. Door de onhandig ingedeelde fietspaden ontstaat er bij de fietser verwarring waardoor veel fietsers aan de kant van de woningen in de verkeerde richting fietsen. Ook het bestemmings(fiets)verkeer kiest deze route. Het contrast met het tweebaans fietspad aan de parkzijde zorgt dat onnodig veel fietsers de weg moeten oversteken. Wanneer men de drie fietspaden vermindert naar één enkel dubbel fietspad aan de zijde van de woningen, zullen niet alleen de verwarring, het aantal oversteekplaatsen en het spook(fiets)verkeer afnemen, maar komt er ook ruimte vrij voor opsplitsing van de hoofdrijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij wordt er rekening gehouden met de bestaande natuur, oude bomen en overig groen. 

Verder creëert dit plan de mogelijkheid om verder te kijken naar structurele verbeteringen. Denk hierbij aan:

  • Geluidsarm/fluister wegdek;

  • Straatverlichting op beweging ter besparing van stroom- en lichtvervuiling;

  • Fietspad met geïntegreerde zonnecollectoren, wat onder andere de staatverlichting van stroom kan voorzien;

  • Flitskasten op geluid(soverlast);

  • Knik in de weg(en) ter bevordering van rustig rijgedrag;

  • Meer biodiversiteit voor bijen en insecten tussen de wegen in, in de vorm van bloemen en planten;

  • 40 km/u zone - een primeur in Utrecht!

Integratie met snelfietsroute Utrecht-Amersfoort

De in 2022 geplande snelfietsroute Utrecht - Amersfoort loopt voor een deel over de Kleine Singel en de Blauwkapelseweg. Een heikel punt dat vaak aan de orde kwam tijdens de bewonersavonden (en waar ook veel andere problemen op de BKW aan het licht kwamen - lees hier de gestelde vragen) is het oversteekpunt van de Griftparkzijde naar de Alexander Numankande. Door de huidig indeling van de Blauwkapelseweg ontstaan er veel gevaren voor een veelvuldig en intensief gebruikte snelfietsroute. Denk hierbij aan de gelimiteerde opstelruimte voor de (snel)fietsers, verwarring door een enkel derde fietspad, het onmogelijk voorrang kunnen verlenen aan de fietsroute op het gemotoriseerd verkeer (waar dit wel zo veel mogelijk gewenst is op een snelfietsroute en waardoor er inconsequentie en onduidelijkheid ontstaan), en de te hoge snelheid op de Blauwkapelseweg (handhaving of niet) versus fietsers die willen oversteken.

Dit probleem in één klap verholpen met onze visie, waarbij het tweebaans fietspad zich aan de bewoonde zijde van de weg bevindt en er dus geen oversteekplaats voor de snelfietsroute benodigd is. Wij zijn er van overtuigd dat onze visie en de plannen voor de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort perfect op elkaar aansluiten en goed doen aan het doel als wereldfietsstad.
Lees hier voor meer informatie over dit plan.

Huidig plan waarbij het snelfietspad zich aan de kant van het Griftpark bevindt, en een oversteek noodzakelijk is

Wanneer het snelfietspad zich aan de bewoonde zijde bevindt hoeft de Blauwkapelseweg niet te worden gekruist en zijn de woonwijken beter bereikbaar

Home: ONZE VISIE

BESTAANDE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE BLAUWKAPELSEWEG

Dagelijks rijden er ongeveer 10.000 auto's, bussen en vrachtwagens over de Blauwkapelseweg. Dit komt akelig dicht bij gemeten aantallen op de Waterlinieweg en dit zal door de nieuwe maatregelen alleen maar toenemen.

(bron: Verkeerstellingen Utrecht en WOB resultaten)

Invloed van het mobiliteitsplan op de Blauwkapelseweg en de Kleine Singel

(bron: Mobiliteistplan Utrecht 2025)

De Blauwkapelseweg en de Kleine Singel zijn sinds enige tijd een officieel ‘inprikpunt’. Dat betekent dat het verkeer doelmatig over onze straat de stad in wordt geleid. Niet alleen door officiële bewegwijzering, maar ook middels het standaard navigatiesysteem dat automobilisten via de snelste route naar hun bestemming wil leiden.

Naast auto’s komt ook het zware (vracht)verkeer voor de hele noordoostelijke stad via deze route binnen. Zo gaat bijvoorbeeld de bevoorrading van de Biltstraat niet via de Biltstraat, maar via de Blauwkapelseweg, heen en terug. Hier is dus sprake van een stroeve verkeerscirculatie, dit inprikpunt verlaat de stad niet weer in één vloeiende lijn, maar loopt simpelweg dood na de Kleine Singel, anders dan bij de zuidelijke en westelijke inprikpunten van de stad. Door overmatig zware trillingen op het wegdek, die verzakkingen en haarscheuren in de huizen veroorzaken, lopen kelders elk jaar onder water. 

 

Ook het openbaar vervoer heeft er voor gekozen de Blauwkapelseweg als verkeersader te zien. Al enige jaren rijden er geen bussen meer door de Griftstraat en de Zeeheldenbuurt. Het effect voor de bewoners langs de Blauwkapelseweg en de Kleine Singel is dat er meer bussen langs de huizen denderen. Een WOB verzoek (klik hier voor alle WOB documenten) gaf duidelijkheid in de cijfers: dagelijks rijden er ongeveer 10.000 auto's, bussen en vrachtwagens over de Blauwkapelseweg. Dit komt akelig dicht bij gemeten aantallen op de Waterlinieweg en dit zal door de nieuwe maatregelen alleen maar toenemen. En dat op een weg met bewoning door merendeels jonge gezinnen en kwetsbare objecten zoals een kinderboerderij, kinderspeeltuin en een stadspark met rustplaats voor dieren. Hieronder 
 

Om een idee te geven, opgeteld is dit een file aan auto's vanaf Utrecht tot aan over de Duitse grens, elke dag.

Onderstaande afbeelding uit het mobiliteitsplan (pag. 96) toont dat er uiteindelijk in 2025 maximaal 3.000 voertuigen per dag tijdens 2 uur avondspits over de straat heen zouden moeten rijden. Wanneer je dit vergelijkt met de huidige verkeerstellingen uit de WOB resultaten dan kom je uit op een verhoging van de wegbelasting van meer dan 217%. Reken dit door vanaf de huidige belasting per etmaal, en dan kom je uit op meer dan 20.320 voertuigen per dag. Hier is de Blauwkapelseweg niet op berekend. Dit zal dan ook veel schade toebrengen aan niet alleen het woongenot, maar ook aan de algemene verblijfskwaliteit, voetganger- en fietsgemak en bovenal veiligheid.

 

Op de uitgewerkte kaarten hieronder is te zien dat er een logistieke waterweg met overslagpunt op de Wittevrouwensingel is gepland met als doel vanaf dat punt verdere bevoorrading van de stad per water mogelijk te maken. Dit zal de directe belasting van de Blauwkapelseweg nog verder vergroten. Het doel van dit inprikpunt is dan niet alleen de bevoorrading van in de buurt gelegen bedrijven, maar ook bedrijven die langs de logistieke waterweg liggen, veel verder de stad in. Er zijn inmiddels besluiten genomen voor diverse verkeersmaatregelen waaronder een knip in de Catharijnesingel en een afslagverbod in de Kaatsstraat. Dat klinkt ver weg maar waar je het verkeer aan de ene kant belemmerd, neemt de overlast elders toe: het zogenoemde waterbedeffect. 

 

 

Daarnaast is er een plan voor appartementenbouw bij de Hengeveldstraat. Het verkeersaanbod hierover zal via de Blauwkapelseweg moeten gaan lopen. Ook achterin de Zeeheldenbuurt, de toegang is daar de Jan van Galenstraat, streven de bewoners actief naar minder verkeer in de straat. Mocht deze actie succes hebben dan zal ook dat verkeer over de Blauwkapelseweg rijden, met alle nadelen van dien.

 

Gek genoeg zijn er vanuit de gemeente geen plannen om de Blauwkapelseweg aan te pakken op punten als verblijfskwaliteit, voetganger- en fietsgemak, veiligheid en mobiliteitsmanagement. Waar dit wel op de andere locaties en inprikpunten gebeurt, wordt de Blauwkapelseweg structureel overgeslagen in het bevorderen van de omgeving. Er wordt alleen gesproken over het zwaarder belasten van de straat. Volgens ons is er daarmee sprake van een onjuiste en scheve ruimtelijke ordering (art. 3.1 Wet ruimtelijke ordening).

 

 

Vervuiling

De data uit het bovengenoemde WOB-verzoek tonen een hoop cijfers, onder andere weergegeven bovenaan deze pagina. Wij hebben de cijfers voorgelegd aan een expert om aan te tonen wat dit exact voor de leefomgeving op de Blauwkapelseweg betekent. Deze resultaten zullen later volgen. Tekenaars van de petitie zullen de resultaten tevens via de mail toegezonden krijgen.

Onveilige situaties

Met afgrijzen hebben we het afgelopen jaar op de Blauwkapelseweg twee zware ongelukken meegemaakt. Natuurlijk staat elk ongeluk op zich, maar specifiek over de situatie op de racebaan Blauwkapelseweg waarschuwde de buurt al meerdere keren. Steeds wordt er naar handhaving verwezen, echter zijn wij van mening dat de huidige indeling van de straat uitnodigt uit om (te) hard te rijden. Het gebogen hekwerk ter bescherming van overstekende voetgangers is hiervan mede het bewijs. Ook andere elementen (zie hierna) zouden kunnen worden verbeterd.

thumbnail_IMG_20201025_151044r.jpg

Wij zijn ervan overtuigd dat uw stem ons kan helpen voor een veiligere Blauwkapelseweg.

3_edited.jpg
1_edited.jpg
2_edited.jpg

GEVAARLIJKE OVERSTEEKPLAATSEN

ONDUIDELIJKE SITUATIES

VERKEERD WEGGEBRUIK

Antoine de Saint-Exupéry

CONTACT OPNEMEN MET BUURTCOMITÉ BKW

Uw bericht is verzonden.

Home: Contact

©2022 door Buurtcomité BKW

bottom of page